โครงการอนุรักษ์และพัฒนาใจเมืองน่าน
จังหวัดน่าน

แพลทฟอร์มมรดก ใจเมืองน่าน ภายใต้ทุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเครื่องมือจับคู่และต่อยอด ให้โครงการและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจแบ่งปันได้เข้าถึงทรัพยากรด้วยตัวชี้วัดสุขภาพของเมืองเก่า ความสำคัญของใจเมืองน่าน


เรื่องราวของโปรเจค

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล


แพลทฟอร์มมรดก ใจเมืองน่าน ภายใต้ทุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเครื่องมือจับคู่และต่อยอด ให้โครงการและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจแบ่งปันได้เข้าถึงทรัพยากรด้วยตัวชี้วัดสุขภาพของเมืองเก่า ความสำคัญของใจเมืองน่าน ตามแนวทางของแผนแม่บทเมืองเก่า พบว่า “ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมือง” แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่เมืองในปัจจุบัน มีเมืองน่านเก่า 3 เมืองด้วยกัน คือ เวียงพระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน และเวียงดงพระเนตร

ทั้งสามเมือง และชุมชนโบราณ 3 แห่งนี้ มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และมีการเติบโตขึ้นเป็นชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง มีความหนาแน่นสูงโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน พื้นที่ใจเมืองน่าน ในบริบทของแผนแม่บทเมืองเก่าน่าน จึงเป็นการกำหนดเชิงพื้นที่ทางกายภาพของ “เมืองประวัติศาสตร์ชั้นใน” เป็นสถานะเชิงพื้นที่เพื่อการใช้กฎหมายคุ้มครอง เป็น พื้นที่สงวน ในขณะที่ พื้นที่อนุรักษ์ คือ พื้นที่ภายในกำแพงเมือง คูเมือง เมืองน่าน อันมีการอยู่อาศัย ทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นจากอัตลักษณ์และวิถีชุมชน และ พื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนา (Service and Management Area)

การท่องเที่ยวที่มาจำนวนมาก ความร่วมมือระหว่างกันในพื้นที่เพื่อพิจารณาทั้งสามลักษณะ พื้นที่ทั้ง 3 ที่ระบุไว้ในแผนแม่บทเมืองเก่า และประเด็นเศรษฐกิจแบ่งปันมีความเชื่อมโยงพื้นที่ตามแผนแม่บทฯน่าน ร่วมกันต่อไป

การดำเนินการโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 8%

ดำเนินการเสร็จสิ้น

การเสนอโครงการ

การกำหนดโปรแกรมโดยกระบวนการสาธารณะ

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของการบูรณะปรับปรุงอาคาร

การสรุปฉันทมติร่วมกับประชาคม

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การสร้างกลไกในการร่วมบริหารจัดการ

โครงการ/บุคคลต้นแบบ


กระบวนการสาธารณะHeritage Design Process
กระบวนการสาธารณะ
Heritage Design Process

ร่วมลงความเห็นเพื่อสร้างสรค์ และผลักดันให้กลายเป็นโปรเจคที่ดีสำหรับทุกๆคน

รวบรวมความคิดเห็นการอนุรักษ์และพัฒนาใจเมืองน่าน
กระบานการนำเสนอรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ 2-3 แนวทาง
การโหวตเพื่อหามติชุมชน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *