โครงการพัฒนาเมืองเก่าศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี

มรดกการพัฒนาเศรษฐกิจแบ่งปันสำหรับเมืองเก่าศรีมโหสถ ปราจีนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองเก่า


เรื่องราวของโปรเจค

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล


เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีแผนผังของตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างรี มีคันดินและคูน้ำล้อมรอบมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของบริเวณเมืองศรีมโหสถเป็นหมู่บ้านเกษตรมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรฟูนัน หลังจากนั้นเป็นยุคตั้งเมืองศรีมโหสถ พบว่า ในยุคที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรเขมรโบราณ เนื่องจากด้านตะวันออกของเมืองศรีมโหสถเป็นที่ราบติดกับอำเภอวัฒนานครอรัญประเทศและเป็นดินแดนในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันจึงพบอิทธิพล ของวัฒนธรรมเขมรเป็นจำนวนมากในงานสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุนอกเหนือจากนี้สันนิษฐานว่าเมืองโบราณศรีมโหสถเป็นเมืองท่าของอาณาจักรเขมรโบราณและน่าจะเป็นศูนย์กลางของอารยธรรม ทวารวดีในยุคแรกคู่กันกับเมืองทวารวดีในลุ่มน้ำลพบุรีป่าสักและค่อยๆเสื่อมลงพร้อมกับอาณาจักรเขมรโบราณในพุทธศตวรรษที่ 18

เมืองโบราณศรีมโหสถมีแหล่งศิลปกรรมที่สามารถสืบเนื่องไปจนถึงยุคทวารวดีเป็นยุคเชื่อมโยง ต่อที่สำคัญระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์บริเวณนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพัฒนาการในช่วงดังกล่าวของประเทศไทย กรมศิลปากรดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองศรีมโหสถโดยประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานในเมืองศรีมโหสถบางแห่งตลอดจนมีการศึกษาโบราณคดีขุดค้น ขุดแต่งจัดทำทำเนียบและดูแลรักษาปรับสภาพภูมิทัศน์มาอย่างต่อเนื่องโดยภายในบริเวณเมืองโบราณศรีมโหสถมีโบราณสถานจำนวน 541 แห่ง

ขุดแต่งแล้วและยังไม่ได้ขุดแต่ง นอกจากโบราณสถานแล้วกรมศิลปากรได้พบโบราณวัตถุจำนวนมากในการสำรวจขุดแต่งโบราณสถานในเมืองโบราณ ศรีมโหสถที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและการดำรงชีวิตปัจจุบัน โบราณวัตถุเหล่านี้ทำด้วยวัสดุดิน

เผาทั้งที่ผลิตจากภายในประเทศและต่างประเทศ วัสดุ ประเภทหินและแร่ธาตุ และที่ทำด้วยวัสดุโลหะประเภทตะกั่ว เหล็ก สำริด และทองคำ โดยทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรูปเคารพโบราณวัตถุที่ขุดพบเหล่านี้ ส่วนใหญ่ถูกนำไปเก็บรักษาที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีและกรุงเทพมหานคร

การดำเนินการโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 8%

ดำเนินการเสร็จสิ้น

การเสนอโครงการ

การกำหนดโปรแกรมโดยกระบวนการสาธารณะ

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของการบูรณะปรับปรุงอาคาร

การสรุปฉันทมติร่วมกับประชาคม

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การสร้างกลไกในการร่วมบริหารจัดการ

โครงการ/บุคคลต้นแบบ


กระบวนการสาธารณะHeritage Design Process
กระบวนการสาธารณะ
Heritage Design Process

ร่วมลงความเห็นเพื่อสร้างสรค์ และผลักดันให้กลายเป็นโปรเจคที่ดีสำหรับทุกๆคน

รวบรวมความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเก่าศรีมโหสถ
กระบานการนำเสนอรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ 2-3 แนวทาง
การโหวตเพื่อหามติชุมชน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *