โครงการระดมความคิดและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแบ่งปัน สำหรับมรดกศรีมโหสถ

ตามที่บริษัท บิวดอน จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ซึ่งได้จัดโครงการปลดล็อคข้อจำกัดพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น สู่ภาครัฐ (Government Procurement -Transformation) ทำการระดมทุนเชิงสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้นจากคุณค่าของความเป็นพื้นที่มรดกสาธารณะและความเป็นชุมชนน่าอยู่ ได้จัดการระดมความคิดที่ผ่านมานั้น มีประเด็นสืบเนื่องจากการระดมความคิดคราวก่อน ขอให้มีการนัดประชุมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ให้ความสำคัญกับการมีหน่วยงานหลักรองรับการดำเนินงาน และกลไกการประสานงานบูรณาการให้เกิดการขับเคลื่อนอยู่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ประชาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบเป็นแกนหลักในการดำเนินการอย่างจริงจัง ในการบูรณาการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโดยรอบแหล่งโบราณคดีศรีมโหสถ ตลอดจนกลไกทางการเงินสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง

กิจกรรมเข้าใจผู้เข้าร่วมประชาคม (ใจสู่ใจ / คนเห็นคน) คุณปทุมรัตน์ เกตุเล็ก ผู้นำกระบวนการ (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และประชาคมในพื้นที่ และเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง ร่วมระดมความคิด

กิจกรรมกลุ่มและเปลี่ยน แบ่งปัน และสร้างแรงบันดาลใจ ในภาพฝันร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมกลุ่มย่อย และจับคู่สร้างแรงบันดาลใจแก่กัน จากประชาคม และเครือข่ายชุมชนศรีมโหสถ

ท่านธวัชชัย(ประธานสภาวัฒนธรรมศรีมโหสถ) ร่วมระดมความคิดเห็น แสดงจุดยืนและแบ่งปันประสบการณ์

การทำแผนที่ทำมือ จากมุมมองของคนในพื้นที่การร่วมปรับผังชุมชน และเสริมองค์ประกอบทางกายภาพ

ให้สอดคล้องกับเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชุมชน จากแผนผังขนาด 3.00 ตารางเมตร ประกอบด้วยสี่ตำบลในพื้นที่อำเภอ
ศรีมโหสถกิจกรรมเข้าใจผู้เข้าร่วมประชาคม (ใจสู่ใจ / คนเห็นคน) คุณปทุมรัตน์ เกตุเล็ก ผู้นำกระบวนการ (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ)

เริ่มต้นปรับปรุงผังชุมชนให้มีองค์ประกอบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทยอยระบุความต้องการขับเคลื่อนโครงการ ลงในแผนผัง

มีการหารือนิเวศน์ประวัติศาสตร์ระหว่างตำบลข้างเคียง

อาจารย์สุเทพกล่าวถึงความเชื่อมโยงบริบทของวิถีชุมชน

แนวคิดของโครงการในพื้นที่โบราณสถาน เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น และบริการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน

กิจกรรามการระดมความคิดและหมุนเวียนขยายความของโครงการและคุณค่าที่ทำโดยคนในชุมชน ที่อยู่บนเศรษฐกิจฐานราก และอัตลักษณ์ชุมชนศรีมโหสถ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *