โครงการพัฒนาศาลากลางเดิมลำพูน
จังหวัดลำพูน

สร้างเครื่องมือตัวชี้วัดของแพลทฟอร์มมรดก สำหรับการพัฒนาโครงการศาลากลางลำพูนและชุมชนโดยรอบ ให้เป็นสินค้าและบริการสาธารณะของชุมชนอย่างยั่งยืน และสะท้อนสุขภาพของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า


เรื่องราวของโปรเจค

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล


เมืองเก่าลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในฐานะศูนย์กลางของอาณาจักรในยุคหริภุญชัย เป็นราชธานีแห่งแรกของภาคเหนือ ที่แสดงให้เห็น รอยต่ออารยธรรม อาณาจักรทวารวดี ที่มาจากภาคกลาง จนเป็นรากฐานอารยธรรมล้านช้าง ล้านนา และสิบสองปันนา มีหลักฐานของงานศิลปกรรม ที่มีลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นเอกราช ของอาณาจักรหริภุญชัย รวมทั้งจารึกอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 15-17 ที่มีอิทธิพลต่ออักษรมอญในพุกาม สะเทิม อักษรพม่า อักษรมอญ อักษรล้านนา และอักษรตัวเมืองในสิบสองปันนาเป็นต้น

การดำรงค์ชีวิตปัจจุบันในเมืองเก่าลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต มีการอยู่อาศัยของชุมชนใหม่ ซ้อนทับชุมชนเดิม องค์ประกอบสำคัญของความเป็นเมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน ได้แก่ คูเมือง กำแพงเมือง วัด คุ้มเจ้าเมือง บ้านเก่า และต้นไม้ใหญ่พื้นถิ่นที่อยู่คู่กับเมืองเก่า ลักษณะของผังเมืองเก่าลำพูนเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ โดยมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม มุมมน หรือรูปหอยสังข์ ด้านกว้างทางทิศเหนือมีความกว้าง ทิศใต้เล็กน้อย ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกของเมืองใช้แม่น้ำปิงหรือแม่น้ำกวงในปัจจุบันเป็นครูเมือง แต่แนวคูเมืองและกำแพงเมืองที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นใหม่ เพราะแนวครูและกำแพงเมืองเดิมถูกทำลายลงจาก การรื้อขยายพื้นที่ทำเป็นถนน วัดที่เป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่กลางเมือง คือวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

สภาพความสำคัญทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของเมืองเก่าลำพูนจากอดีต จนถึงปัจจุบัน เมื่อลำพูนมีอายุกว่า 1300 ปี ในอดีตเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในนามอาณาจักรหริภุญชัย และเป็นศูนย์กลาง พระพุทธศาสนาแห่งแรกของภาคเหนือ วิถีชีวิตชาวบ้านในเมืองเก่าลำพูนอยู่อย่างสบายสบาย ไม่หนาแน่น ลักษณะที่อยู่อาศัยดั้งเดิมเป็น บ้านมุงคา มีประเพณีวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

เมื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ เมืองเก่าลำพูน ตามแผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน เมืองน่าอยู่ มีองค์กรการบริหารจัดการศาลากลางลำพูนอย่างไร ที่สามารถประสานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างไร ดำเนินการพัฒนาเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เมืองเก่าลำพูนดำรงคุณค่าความเป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองศิลปะวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณ์มรดกวัฒนธรรมหริภุญชัย และดำรงความสมดุลของระบบนิเวศเมืองไว้อย่างยั่งยืน จะสอดคล้องกับการทำงานของแพทฟอร์มหรือไม่ ตามจะได้ศึกษาต่อไปสบายสบาย ไม่หนาแน่น ลักษณะที่อยู่อาศัยดั้งเดิมเป็น บ้านมุงคา มีประเพณีวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

การดำเนินการโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 8%

ดำเนินการเสร็จสิ้น

การเสนอโครงการ

การกำหนดโปรแกรมโดยกระบวนการสาธารณะ

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของการบูรณะปรับปรุงอาคาร

การสรุปฉันทมติร่วมกับประชาคม

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การสร้างกลไกในการร่วมบริหารจัดการ

โครงการ/บุคคลต้นแบบ


กระบวนการสาธารณะHeritage Design Process
กระบวนการสาธารณะ
Heritage Design Process

ร่วมลงความเห็นเพื่อสร้างสรค์ และผลักดันให้กลายเป็นโปรเจคที่ดีสำหรับทุกๆคน

รวบรวมความคิดเห็นการพัฒนาศาลากลางเดิมลำพูน
กระบวนการนำเสนอรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (2-3 แนวทาง)
การโหวตเพื่อหามติชุมชน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *