"How We Works"

แหล่งระดมทุนเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้ได้รับการออกแบบเชิงอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม

OVERVIEW

แม้ว่าคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ปัญหาหนึ่งที่มักพบเจอในการบริจาคและสนับสนุนเงินในการลงทุนเหล่านั้น คือความกังวลและลังเลว่าโครงการจะไม่มีคนดูแลและดำเนินงานต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน เงินที่บริจาคอาจถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธี รวมไปถึงเรื่องผู้รับบริจาคผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นการหาเลือกโครงการที่ดีเป็นการเสียเวลาในการประเมินความน่าเชื่อถืออยู่ไม่น้อย

Play Video

ทำไมต้องสนับสนุนผ่านเรา?

"เราเชื่อว่า การสนับสนุนด้วยเงินทุนจะไม่ได้ยั่งยืนถ้าไม่ได้เกิดจากความคิด ความเข้าใจและความต้องการของผู้ใช้ที่แท้จริง เรารวมผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยคัดเลือก ประเมินโอกาสและศักยภาพ ประเมินผู้ขอสร้างโครงการและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่รัดกุมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่ทรงคุณค่า"

โอกาสและศักยภาพ

จากแหล่งนักสร้างสรรค์และนักการเงิน การลงทุนพร้อมให้คำปรึกษา

เรียนรู้คุณค่าร่วมกัน

ท่องเที่ยวในแหล่งที่คุณสามารถขยายธุรกิจในแบบที่คุณรัก

หลอมรวมและหลากหลาย

แหล่งรวมอัตลักษณ์และสร้างสรรค์ไปสู่ความเป็นสากล

ช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง

ถ้าคุณพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนโปรเจคสร้างสรรค์ นี่คือหลากหลายวิธีในการสนับสนุน เรารวบรวมทั้งหมด 6 วิธีการง่ายๆ เป็นแนวทางช่วยเหลือโครงการของเรา

 • SHARE

  ช่วยสื่อสารโครงการดีๆ ให้สาธารณะรับรู้

 • DONATE

  ช่วยบริจาค เงินสนับสนุน

 • SUPPORT

  ช่วยอุดหนุน ของตอบแทนจากโครงการ

 • SPONSER

  ช่วยเป็นเครื่องข่ายสนับสนุนของตอบแทนประจำพื้นที่

 • LEND

  ช่วยด้านเงินทุน โดยการให้กู้ยืม/ช่วยบริจาคเงินสนับสนุน

 • INVEST

  ช่วยด้านเงินทุน โดนการลงทุนในหุ้นของโครงการ

ครอบคลุมครบ 4 ด้าน

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่ที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาและพัฒนา

ฟื้นฟูอัตลักษณ์

การปรับปรุงกายภาพ

การสร้างความร่วมมือจากคนในพื้นที่

การสร้างรายได้และเศรษฐกิจยั่งยืน

แหล่งระดมทุนเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้ได้รับการออกแบบเชิงอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม

เพื่อผลักดันพื้นที่ทรงคุณค่าทั่วประเทศประเทศให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง และใช้เป็นทุนในการต่อยอดจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา หากพวกเราร่วมมือกันหาทางที่จะพัฒนาและแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักวิชาการ เครือข่ายวิชาชีพ และนักวิชาการ เราจะสามารถนำพาพื้นที่ทรงคุณค่าทั่วประเทศให้มีการวางแผนพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุดได้

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและเครือข่ายพันธมิตร

Moradok Platform ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายในโครงการการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และเครือข่ายพันธมิตร ที่ช่วยให้เกิดการทำงานต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเพื่อพื้นที่ทรงคุณค่าอย่างเต็มที่่

Thailand Creative & Design Center

"Thailand Creative & Design Center ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์"

F13 (Fintech Hub of Thailand)

"F13 was initiated by Thai Association in order to accelerate fintech industry development and being a teasting lab for fintech startups."

NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

"องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กับเรา

การระดมทุน / ความคิดสร้างสรรค์ / พื้นที่ร่วมกันของสังคม

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน