GIVE

GIVE

การให้

โครงการศูนย์เรียนรู้อักษรธรรมล้านนา

โครงการฟื้นฟูบ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์

โครงการอนุรักษ์อาหารและขนมไทยท้องถิ่น

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน