The Project-Owner guide

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าคู่มือสำหรับผู้สร้างโปรเจค ถ้าคุณพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำโปรเจคสร้างสรรค์ นี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมตัว สร้างโครงการที่ประสบความสำเร็จ ให้สามารถใช้สอย และสร้างรายได้ตามแนวทางพัฒนาแบบยั่งยืน

สิ่งแรกที่ต้องรู้

เราประเมินผู้ขอสร้างโปรเจคด้วย 4 ระดับขั้นและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่รัดกุม ผู้ขอสร้างโปรเจคที่ผ่านเกณฑ์และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดแล้วเท่านั้นจะได้รับการอนุมัติและเปิดรับความช่วยเหลือและระดมทุน

4 กฎเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อรับการสนับสนุน

ด้านกฎหมาย

โครงการที่ถูกคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ด้านกฎหมาย เป็นธุรกิจที่ไม่ทำผิดกฎหมาย จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย ไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ และมีเอกสารทางกฎหมายครบถ้วน

ด้านประโยชน์ต่อชุมชน

โครงการที่ถูกคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ความเห็นชอบจากสาธารณะ รวบรวมความเห็นจากคนในท้องถิ่น มีการสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ชัดเจน ที่จะช่วยสร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่ต้องการช่วยเหลือในโครงการแต่ละโครงการนั้นๆ

ด้านแนวคิดสร้างสรรค์

เป็นไอเดียที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในแง่มุมใหม่ มีความยั่งยืนในเชิงนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อโอกาสในการสนับสนุนที่กว้างขึ้น

ด้านการกลยุทธ์การจัดการ

เป็นไอเดียที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในแง่มุมใหม่ มีความยั่งยืนในเชิงนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อโอกาสในการสนับสนุนที่กว้างขึ้น

สิ่งที่ต้องเตรียม

ก่อนจะส่งโปรเจคเพื่อรับการพิจารณาตาม 4 กฎเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น ผู้สร้างโปรเจคจำเป็นต้องจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ดังนี้

stil-YwPNWDNZHkg-unsplash

1. เตรียมข้อมูลแนวคิด
สำหรับนำเสนอแก่ผู้สนใจ

STORY เรื่องราวและไอเดีย
เล่าเรื่องราวของคุณ แรงบันดาลใจ ทำไมจึงต้องมีโครงการ เป้าหมายที่สำคัญ คือการทำให้เรื่องราวของคุณเข้าใจได้ง่ายสำหรับทุกๆคน

AUDIENCE กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสื่อสารคือใคร ใครคือคนที่จะ ฟังเรื่องราวแล้วอยากสนับสนุน คนที่จะรับประโยชน์จากโครงการนี้คือใคร

CONCEPT DESIGN
รูปภาพขนาดยาวอย่างน้อย 1280px 4 รูปขึ้นไป รูปภาพที่จะสื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังระดมเงินเพื่อไปทำอะไร อาจเป็นภาพ architectural plan หรือ 3d render ของแบบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างจากสถาปนิกหรือนักออกแบบ

TIMELINE แผนดำเนินงานและอัพเดทสถานะ
คิดแผนงานเป็นลำดับขั้น และเล่าแผนการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาคร่าวๆ แนะนำให้ใส่แผนงานที่ได้ดำเนินการมาแล้วเพื่อแสดงการทำงานที่ผ่านมาก่อนจะขอเข้าสู่แผนระดมทุน

REWARDS ของตอบแทน
รูปภาพขนาดยาวอย่างน้อย 512px 1 รูป ต่อ 1 reward รางวัลที่พิเศษเป็นอะไรที่สร้างแรงจูงใจให้คนสนับสนุนโครงการของคุณ ทำให้ผู้สนับสนุนรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา

2. การเตรียมบ่มเพาะ
มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่ผู้สร้างโปรเจคอาจจะต้องเตรียมการ มีดังนี้

ค่าธรรมเนียมหลังระดมทุน
คิดจากจำนวนเงินระดมทุน 6-10% โดยจะจัดเก็บเมื่อระดมทุนสำเร็จแล้วเท่านั้น

ค่าจ้าง PROFESSIONALS
แต่ละโครงการควรมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และด้านธุรกิจเพื่อให้โครงการผ่านเกณฑ์คะแนนในส่วนนี้ ผู้สร้างโปรเจคจึงอาจต้องมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ หรือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบ REWARDS
ทั้งค่าดำเนินการจัดส่ง และค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือผลิตของตอบแทนที่ได้นำเสนอไว้ในรายละเอียดโครงการ

northfolk-Ok76F6yW2iA-unsplash

สิ่งที่ต้องทำ

หลังจากทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเตรียมข้อมูลที่จำเป็นพร้อมแล้ว คุณควรทราบขั้นตอนการสร้างโครงการเพื่อรับการสนับสนุน และสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างจริงจังเมื่อริเริ่มโครงการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการระดมทุนจากสาธารณะ และเพื่อให้ตัวโครงการเองประสบความสำเร็จตามกลไก ให้สามารถใช้สอยและสร้างรายได้ จนนำไปสู่การคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนในที่สุด

4 ขั้นตอนจำเป็นในการสร้างโครงการ

โดยแต่ละขั้นตอนมีการเตรียมการที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะผ่านไปสู่ขั้นตอนถัดไป ผู้สร้างโปรเจคจำเป็นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนก่อนหน้าให้ถูกต้องจนกว่าข้อมูลและคะแนนแต่ละส่วนจะครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อๆไป

เตรียมเอกสาร

ก่อนส่งข้อมูลเข้า platform คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน เอกสารอ้างอิง และเตรียมข้อมูล รูปภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการสร้างโปรเจค

ส่งข้อมูล

ข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาจะถูกประเมินและให้คะแนนตามกฎเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 4 ข้อ หากไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดจนผ่านเกณฑ์และส่งเข้ามารับพิจารณาใหม่ได้

เริ่มระดมทุน

เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โปรโมท และสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่สนใจ เพื่อเปิดรับความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการ

ดำเนินงานและรายงาน

ดำเนินงานตามแผนงาน อัพเดทผลการดำเนินงานบนหน้าโปรเจค ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเป็นประจำ

ตัวอย่างโครงการคัดเลือก

โครงการพัฒนาเมืองเก่าศรีมโหสถ

มรดกการพัฒนาเศรษฐกิจแบ่งปันสำหรับเมืองเก่าศรีมโหสถ ปราจีนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองเก่า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนนักสร้างสรรค์นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

การระดมทุน / ความคิดสร้างสรรค์ / พื้นที่ร่วมกันของสังคม

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

ส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กับเรา

การระดมทุน / ความคิดสร้างสรรค์ / พื้นที่ร่วมกันของสังคม

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน